ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРГУВАННЯ В ШКОЛІ

Положення про чергування у школі складено із урахування вимог Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також відповідно до умов роботи та традицій школи і вводиться з метою успішного забезпечення на­вчальних і позакласних занять, твердого режиму і порядку в школі, виховання свідомої дисципліни в учнів, чіткого і безумовного виконання учнями правил для учнів та єдиних педагогічних вимог.

Чергування — важливе доручення від усього колективу школи, хороша школа набуття учнями організаторських навичок, досвіду, вимогливості до своїх товаришів.

І Підвищення ролі чергових по школі і класах — першочергове завдання учнівського сектору школи та всього педагогічного колективу.

До чергування по школі залучаються учні 9—11-х класів. їх відповідальними організаторами чергування є староста чергового класу та класний керівник.

Вводяться журнал чергування по школі, щоденники чергування на постах, книга наказів старшого чергового та і єдина система оцінок за чергування по школі, на постах і по класах.

Оцінка виставляється:

І — за чергування у класі — старшим черговим по школі, черговим вчителем по поверху в присутності старости та чергових по класу При виставленні оцінки за чергування по класу враховується: підготовка класу до початку занять, чергування в класі протягом перерв, збереження майна, стан закріплених за класом місць у школі, те­риторії та їх озеленення, чергування наприкінці дня.

Оцінка за чергування по класі виставляється за кожний день і підсумок підводиться за тиждень, результати допо­відаються на загальношкільній лінійці. Оцінка за чергування по класі впливає на оцінку з поведінки та на оцінку за старанність;

— за чергування на посту — старшим черговим по школі та черговим вчителем по поверху в присутності чергового по посту. При виставленні оцінки за чергування на посту враховується: зовнішній вигляд чергових, забезпечення черговим протягом дня належного санітарного стану, дисципліни і порядку, збереження майна, його відношен­ня до чергування, постійне перебування на посту, виконання ним обов'язків, визначених даним Положенням. Оцінка за чергування по посту виставляється щодня. Наприкінці тижня підводиться підсумок і результат до­повідається на загальношкільній лінійці. Оцінка за чергування на посту впливає на оцінку з поведінки та на оцінку за старанність;

— за чергування по школі черговим класом — старшим черговим по школі, черговими вчителями, старостою черго­вого класу та класним керівником. При виставленні оцінки черговому класу по школі враховуються: забезпе­чення дисципліни і порядку в школі, підтримання належного санітарного стану школи і території, збереження шкільного майна, контроль за чергуванням чергових по класах, відношення до чергування на постах, принци­повість і вимогливість в оцінюванні поведінки учнів і у виконанні ними правил для учнів, гласність результатів чергування. Оцінка класу за чергування по школі впливає на результати змагання «За честь школи»;

— за чергування старшим черговим по школі — черговими вчителями, адміністрацією школи, класним керівником у присутності старшого чергового по школі. При виставленні оцінки враховуються: зовнішній вигляд чергового, ініціативність і оперативність в роботі, вимогливість до чергових на постах і до учнів школи, послідовність у робо­ті, ведення документації і підведення підсумків чергування, принципова оцінка своєї роботи і своїх підлеглих.

Оцінка за чергування по школі виставляється наприкінці тижня і впливає на виставлення оцінки з поведінки і за старанність.

Встановлюються наступні знаки для чергових: синя пов'язка з літерами «ЧВ» — черговий вчитель, червона пов'язка з написом «старший черговий», червоні пов'язки з написом «черговий поста № 1-7», червоні пов'язки без напи­сів — чергові по класах.

Всі пов'язки розміром 22 9 одягають на ліву руку. Замість пов'язок можуть використовуватись бейджики з від­повідними написами.

Обов'язки відповідальних за чергування чергового класу

Відповідальними особами за чергування чергового класу є староста чергового класу та класний керівник.

Староста класу зобов'язаний:

— спільно з класним керівником розподіляти учнів на пости і проводити відповідний інструктаж;

— доповідати старшому черговому по школі про готовність класу до чергування по школі;

— слідкувати за своєчасним виходом учнів на пости протягом дня, у випадку відсутності того чи іншого чергового робить відповідні зміни;

— наприкінці дня доповідає старшому черговому по школі і класному керівникові про хід і підсумки чергування класом;

— вносити свої пропозиції про заохочення та стягнення учням, що чергували на постах;

— разом із старшим черговим, черговим вчителем та класним керівником підводити підсумки чергування і давати оцінку чергуванню по школі.

Класний керівник зобов'язаний:

— активно сприяти адміністрації школи і педагогічному колективу у створенні умов для успішного ходу навчаль- но-виховного процесу в школі, виконанні режиму дня, підтриманні чистоти і порядку в школі;

— спільно із старостою класу визначати чергових на постах, проводити їх інструктаж, визначати свого помічника для спільного чергування;

— керувати розстановкою чергових на пости;

— бути присутнім при підведенні підсумків чергування класу;

— давати принципову оцінку чергуванню;

вносити свої пропозиції щодо організації чергування по школі

Обов'язки чергового класу

Кожен черговий клас бере активну участь у забезпеченні умов, необхідних для нормальної організації навчання і дотримання всіма учнями встановленого режиму, чистоти і порядку.

Черговий клас повинен:

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, чіткістю і оперативністю виконання обов'язків бути зразком для всіх учнів школи;

— розпочинати чергування о 8.30 ранку на постах для чергування в учнівській формі з нарукавними пов'язками встановленого зразка;

— висловлювати свої зауваження щодо чергування по школі за попередній день, вносити пропозиції для покра­щення чергування.

До уроків:

— перевірити готовність класних приміщень до уроків, наявність чергових по класах, стан шкільної території, клумб, закріплених ділянок за класами, зовнішній вигляд учнів, зробити записи у журналі старшого чергового;

Протягом дня:

— забезпечувати чистоту і порядок у школі та на території, контролювати відвідування учнями занять та інших заходів, що проводяться в школі;

— суворо стежити за режимом провітрювання, прибирання під час перерв, проведення санітарного дня по п'ят­ницях, брати участь в щотижневих рейдах-перевірках санітарно-гігієнічного режиму;

— забезпечувати дисципліновану поведінку учнів під час перерв, порядок відвідування учнями шкільної 'їдальні, бібліотеки;

— організовувати відпочинок молодших школярів на свіжому повітрі.

Після уроків:

— створювати умови для проведення додаткових занять, проведення гуртків, факультативів і спортивних секцій;

— надавати допомогу при проведенні заходів за планом школи;

— сприяти у вирішенні господарських справ школи, забезпечувати чистоту на доручених ділянках;

— щоденно наприкінці дня підводити підсумки своєї роботи, давати оцінку черговим учням по класах, ставити завдання на наступний день.

Черговий клас несе матеріальну і моральну відповідальність за порядок на кожному посту (якщо ним не було ви­явлено порушників).

Права чергового класу:

— пред'являти необхідні вимоги кожному учневі і класу, добиватися виконання своїх вказівок;

— застосовувати заходи впливу на порушників шкільного режиму, правил для учнів, проводити бесіди з ними, по­переджувати, викликати налінійці, записувати в журнал чергування, повідомляти батьків, повідомляти в учнів­ський сектор про поведінку певних учнів, висвітлювати у тижневій газеті по чергуванню або у радіогазеті;

— вносити пропозиції класним керівникам, класоводам і педагогічній раді про зниження поведінки учням, що допустили грубі порушення поведінки і порядку та правил для учнів;

— оцінювати роботу чергових по класі та передавати оцінки старшому черговому для щоденного підведення під­сумків змагання «За честь школи»;

— вносити свої пропозиції щодо поліпшення дисципліни і порядку в школі;

— вказівки і вимоги чергового класу обов'язкові для виконання всіма учнями школи. Члени громадських учнів­ських організацій повинні сприяти успішному виконанню черговими своїх обов'язків.

Обов'язки чергових по класі:

— приходити на чергування за 20 хвилин до початку занять із нарукавною пов'язкою червоного кольору на лівій руці або бейджиком;

— готувати класну кімнату до уроку, провітрювати клас, витирати дошку вологою ганчіркою, класти крейду на місце, поливати квіти;

— перед початком кожного уроку подають на стіл вчителеві список відсутніх;

— на перервах слідкують за тим, щоб всі учні виходили з класу, підтримують зразковий санітарний стан класу, не допускають псування шкільного майна;

— несуть відповідальність за санітарний стан і збереження майна у своєму класі;

— слідкують за чистотою взуття своїх однокласників, а також зовнішнім виглядом.

Обов'язки старшого чергового по школі:

— приходити на чергування о 8.20 в учнівській формі з пов'язкою встановленого зразка або бейджиком;

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, принциповістю, ініціативністю, чіткістю і оперативністю у виконанні своїх обов'язків, вміння розпочате доводити до кінця, служити зразком для всіх учнів школи;

— разом із старостою чергового класу, класним керівником та черговим вчителем:

• проводити інструктаж чергових на постах, націлювати їх на недопущення недоліків попереднього дня;

• давати оцінку зовнішньому вигляду чергового класу і їх явці на пости;

• в кінці дня і тижня підводити підсумки чергування, як на постах, так і черговим по класах;

— слідкувати за роботою чергових на постах, збирати інформацію про чергових по класах та їхні оцінки за чер­гування, про порушників під час перерви, хто без учнівської форми, в брудному взутті та інші дані, необхідні для підведення підсумків змагання, виявляти через старост причини відсутності учнів у школі та результати обговорювати при підведенні підсумків;

— слідкувати за виконанням режиму школи, проведенням уроків та інших заходів згідно з розкладом і планом роботи;

— помічати сторонніх людей у школі, цікавитися, з якого питання вони з'явилися і доповідати черговому адміні­стратору або черговому вчителю;

— вести журнал чергування по школі, у якому щоденно відмічати дані про роботу чергових на постах і по класах, та давати оцінку чергуванню по класах і школі;

— наприкінці дня доповідати черговому вчителю про проведену роботу, успіхи і недоліки в роботі чергових.

Права старшого чергового по школі:

— самостійно застосовувати заходи до порушників, проводити бесіди, попереджувати, записувати зауваження в журналі чергування, викликати на лінійці, повідомляти в учнівський сектор, батькам, класному керівникові;

— вносити пропозиції класному керівнику, черговому вчителю, черговому адміністратору, директору школи, та його заступникам по відношенню окремих учнів і класів до виконання своїх обов'язків, а також пропозиції щодо поліпшення чергування;

— разом з черговим вчителем, класними керівниками, класоводами, старостами, черговими по постах давати оцінку чергуванню по школі і по класах;

— особистість старшого чергового по школі — недоторканна і його розпорядження виконуються обов'язково.

Обов'язки чергового вчителя:

— розпочинати чергування о 8.20;

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, принциповістю, ініціативністю, чіткістю і оперативністю у виконанні своїх обов'язків, має бути зразком для вчителів та учнів школи;

— разом із старшим черговим відкривати всі навчальні кабінети школи;

— надавати практичну допомогу старшому черговому по школі щодо виконання ним своїх доручень;

— здійснювати контроль за діяльністю старшого чергового по школі, чергового класу, чергових на постах та чер­гових по класах;

— слідкувати за підтриманням чистоти і порядку в школі та на території школи;

— доповідати черговому адміністратору, класним керівникам і класоводам про грубі порушення дисципліни і псу­вання шкільного майна;

— слідкувати за дотриманням режиму в школі;

— слідкувати за графіком відвідування учнями 'їдальні та забезпечувати порядок під час споживання 'іжл;

— організовувати чергових на підготовку школи до проведення навчальних занять та прибирання шкільних при­міщень після закінчення занять;

— брати участь у виставленні оцінок черговим по класах, черговим на постах, черговому класу, старшому черго- і вому по школі, а також при підведенні підсумків чергування за день і за тиждень;

— вести облік відвідування по школі після другого уроку, робити підсумок відвідування по школі в журналі;

— закінчувати чергування по школі після закінчення навчальних занять та завершення прибирання кабінетів; І

— закривати кабінети і ключі здавати черговому адміністратору.

Права чергового вчителя:

— самостійно застосовувати заходи до порушників дисципліни і порядку в межах Статуту школи;

— вносити пропозиції класоводам, класним керівникам, педагогічній раді про виставлення поведінки окремим І учням;

— при відсутності чергового адміністратора виконувати його обов'язки.| Обов'язки чергового адміністратора: |

— приходити в школу о 8.00;

— відповідати за правильну організацію навчально-виховного процесу в школі протягом навчального дня, вико- [ нання педагогічними і іншими працівниками та учнями Статуту школи, правил внутрішнього трудового роз- | порядку, правил для учнів, єдиних педагогічних вимог та плану роботи школи;

— від чергового вчителя або старшого чергового приймати рапорт про готовність школи до початку занять;

— організовувати своєчасну заміну уроків хворих або відсутніх з поважних причин учителів;

— контролювати організацію чергування по школі черговим вчителем та учнями, наприкінці дня приймати рапорт від} старшого чергового або чергового вчителя про закінчення чергування по школі та готовність її до наступних занять;І

— контролювати проведення факультативних додаткових занять з учнями та інші позакласні заходи; [1]

— вживати необхідних заходів до працівників і учнів, що допускають порушення Статуту школи, правила вну- І трішнього трудового розпорядку, правила для учнів, єдині педагогічні вимоги;

— закінчувати чергування о 17.00.

Кiлькiсть переглядiв: 2186

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Cайт Бучацької загальноосвітньої
школи І -ІІІ ст. №1

вулиця Шкільна,10,
48400, Тернопільська область, м. Бучач,
Україна

Дата останньої зміни 10 Січня 2021

Цей сайт безкоштовний!